Tüzük

TİAD - TÜRK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 - Derneğin adı (TİAD) - Türk İş Adamları Derneği’dir. Derneğin merkez adresi Romanya/Bükreş, Ritmului Sok. No.7, Sektör 2’dedir.

Madde 2 - Derneğin amacı:

Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak;

a) Türk ve Romen iş adamları arasında işbirliği imkânlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olmak;

b) Türk iş adamlarını Romanya'nın gelişen ekonomik koşulları konusunda aydınlatmak, ekonomik, mali ve sosyal mevzuatla ilgili gelişme ve değişmeleri aktarmak;

c) Romanya'da yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak isteyen potansiyel Türk iş adamlarına ve şirketlerine Romanya’da ve Türkiye’de yatırım yapmak ve ticari faaliyet göstermek isteyen potansiyel Romen iş adamlarına ve şirketlerine Türkiye’de yol gösterici nitelikte danışmanlık yapmak;

d) Üyeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak;

e) Türk ve Romen iş adamlarının yatırım aşamasında ve ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları temel sorunları değerlendirmek, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve Romen resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yolları araştırmak; gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olmak.

Madde 3 - Dernek amacına ulaşması için:

a) Türk ürünlerine, markalarına ve şirketlerine Romanya'da, Romen ürünlerine, markalarına ve şirketlerine Türkiye’de olumlu imaj yaratılması, rekabet gücü kazandırılması ve bunların korunması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda sanayici ve işadamlarının ihtiyacı olan bilgileri derler, fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin dış̧ ticaretini kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı öneriler geliştirir.

b) Mesleki ve ticari konularda araştırmalar yapar, yaptırır, uygun gördüğü araştırmaları destekler.

c) Genel ekonomik gelişmeleri izler, bilgi ve istatistikleri derler ve bunları üyelerine aktarır.

d) Romanya'da ve Türkiye’de yürürlüğe giren ticari, ekonomik ve mali mevzuat ile çalışma koşullarını düzenleyen mevzuatı, bunlarla ilgili değişiklik tasarılarını izler, tercüme ettirir ve üyelerine duyurur.

e) Türkiye ve Romanya'nın karşılıklı yarar ve denge gözeterek imzaladıkları ticari, ekonomik ve mali içerikli anlaşma ve protokolleri izler, bunları tercüme ettirir ve üyelerine duyurur. Her iki ülkedeki uygulamayı, bunlardan kaynaklanan sorunları, avantaj ve dezavantajları izler, değerlendirir ve sonuçlarını üyelerine duyurur.

f) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri türde toplantı ve çalışmalar yaparak üyelerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye çalışır.

g) Gazete, kitap, dergi, broşür gibi sureli ve süresiz yayınlar çıkartır, bunların aracılığı ile görüşlerini açıklar.

h) Derneğin amaçları doğrultusunda Romanya'da ve yurtdışında yerleşik resmi ve özel kurum ve kuruluş̧ yönetici ve temsilcileri ile gerekli temas ve görüşmelerde bulunur, sonuçlarını üyelerine duyurur.

i) Dernek amacı doğrultusundaki hizmetleri sürdürebilmek için üyelerden oluşan çalışma grupları veya komisyonlar kurabilir. Gerektiğinde profesyonel kurum veya kuruluşlarla hizmet sözleşmeleri imzalayabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE TANIMI

Madde 4 - İlgili Romanya mevzuatına uygun olarak Romanya’da kurulmuş yada ilgili ülke mevzuatına uygun olarak Romanya dışında kurulmuş tüzel kişiler (şirket, ticaret odaları, sanayi odaları, dernek, vakıf v.b.) TİAD’a üye olabilir. Dernek Üyesi tanımı Tüzel kişiyi ifade edecektir.

a) Romanya dışındaki üye sayısı toplam üye sayısının %10 unu geçemez.

b) Üye şirketlerin gerçek şahıs ortakları ve üst düzey yöneticileri üye tüzel kişiliğin Dernek nezdinde temsilcisi olabilirler.

c) Üye Tüzel kişilik en fazla 2 gerçek şahıs tarafından temsil edilebilir. İkinci gerçek şahıslar da giriş aidatı ödeme yükümlülüğüne tabidir.

d) Dernek Genel Kurul Üye sayısı, üye tüzel kişiliklerin temsilcileri olan gerçek kişi sayısı kadardır.

e) Tüzüğe uygun olarak fahri üyelik statüleri verilebilir. Fahri Üye sayısı toplam üye sayısının %10’unu geçemez. Fahri Üyeler giriş aidatı ve aylık aidat ödemelerinden muaftır. Fahri Üyelerin Dernek Yönetim Organlarına seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİĞE KABUL EDİLME

Madde 5 –Dernek Üyeliğine başvuru, TİAD tarafından sağlanan "Üye Başvuru Formu" ile yapılır.

a) Üyelik başvurusu için gerekli evraklar:

1. Tüzel kişilik tarafından doldurulup imzalanmış ve kaşelenmiş Başvuru Formu;

2. Ticaret Sicil Kayıt Belgesi;

3. Şirket temsilcisinin vesikalık fotoğrafı;

4. Şirket temsilcisinin Sabıka Kaydı;

5. Madde 5.g deki beyanın imzalanarak teyit edilmesi;

6. Kimlik yada Pasaport kopyası;

7. Şirket Faaliyet Belgesi (Certificat de Constatator)

b) Dernek Üyeliğine kabul, Yönetim Kurulu kararıyla olur.

c) Üyeliğe kabul istemi üye dosyasının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde karara bağlanır. Yönetim Kurulunun kararı kesindir. Yönetim Kurulu üyelik isteminin reddi halinde gerekçe göstermek zorunda değildir.

d) Yönetim Kurulu, üyelik başvurularının ön değerlendirilmesini yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelerden oluşturacağı üç̧ kişilik bir alt komisyondan isteyebilir. Alt komisyonun kararı Yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir, bağlayıcılığı yoktur.

e) Dernek üyeliği, ilk giriş̧ aidatı ve ilk aylık aidatın ödendiği tarihten itibaren geçerlidir.

f) Disiplin suçu nedeniyle TİAD’dan çıkarılan üye yada temsilcisi 1 yıl süre ile TİAD’a tekrar üye olamazlar. Disiplin cezası üye temsilcisine yönelik ise, üye, yeni bir temsilci bildirebilir.

g) TİAD üye temsilcileri, Romanya ve kurulu bulundukları ülke kanunlarına göre hüküm giymemiş̧ olduklarını, adı geçen kanunlara tam uyum göstereceklerini kabul ve beyan ederler. (Üyelik başvuru formunda beyan edilmesi yeterlidir.) Her temsilci değişikliğinde üye başvuru formu tekrar istenir.

h) Dernek Üyelerinin temsilci değişikliği, üye tarafından yapılan yazılı bildirime istinaden Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanır.

i) Üye temsilcisi hakkında Romen ve Türk yasalarınca ağır suç sayılan bir suçtan dolayı kesinleşmiş yargı kararı bulunması durumunda, üye, başka bir temsilci atayabilir. Aksi takdirde Madde 6 hükümleri uygulanır.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 6 - Dernek üyeliğinden ayrılma, (üyeliğin sona erdirilmesi) üye tüzel kişiliğin tasfiyesi dışında aşağıdaki şekillerde olur:

6.1. İstifa, üyenin yazılı bildirimine istinaden Yönetim Kurulu tarafından 60 gün içerisinde karara bağlanır ve üyeye bildirilir;

6.2. Şirketin iflas etmesi;

6.3. Üyelikten çıkarılma: Aşağıdaki çıkarılmanın nedenleri sayılır:

a) Romen ve Türk yasalarınca ağır suç sayılan bir suçtan dolayı kesinleşmiş yargı kararı bulunması;

b) Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyici tutum, davranış ve beyanlarda bulunulması;

c) Üye dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerin sağlanmaması, yenilenmeleri gereken belgelerin verilmemesi, yanlış beyanda bulunulması;

d) Aylık üye aidatı ödemesinin üç ay geciktirilmesi;

e) Dernek faaliyetlerine katılma sonucu tahakkuk eden borcun ödenmesinin üyeye yazılı olarak bildiriminden itibaren üç ay içerisinde ödenmemesi.

6.3.1. Madde 6.3. Bentte açıklanan koşulların oluşması halinde Yönetim Kurulu durumu, değerlendirilmek üzere Disiplin Kuruluna sevk eder. Disiplin Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse Yönetim Kurulu çıkarılma kararını gerekçeleriyle birlikte üyeye duyurur ve üyelik kaydını siler. Madde 6.3’ün d ve e fıkraları için Yönetim Kurulu direk karar almaya yetkilidir, Disiplin Kurulu kararı aranmaz.

6.3.2. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunca kendisine sevk edilen dosyayı sevk tarihinden itibaren en geç 15 takvim günü içerisinde karara bağlamak zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kınama, ihtar yada ihraç kararını doğrudan kendisi alır.

6.3.3. Disiplin Kurulu üyelikten çıkarılmayla ilgili madde 6.3 deki (b) ve (c) fıkralarına ilişkin olarak, bahse konu üye hakkında uygulanmak üzere, Yönetim Kuruluna kınama ve ihtar cezaları önerebilir.

6.3.4. İki yıl içinde iki ihtar cezası alan üye iki yıl süreyle seçme ve seçilme hakkını kaybeder. Eylemin tekrarı halinde kınama ve ihtar cezaları, Yönetim Kurulunca, Disiplin Kurulu kararı beklenilmeksizin ihraç kararına dönüştürülebilir.

6.3.5. Disiplin Kurulunca verilen ve Yönetim Kurulunca onaylanan veya Yönetim Kurulunca doğrudan verilen üyelikten çıkarma kararı kesindir. Üyelikten çıkarma kararı karar tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Üyelikten çıkarılanlar müteakip olağan Genel Kurulda karara yazılı olarak itiraz edebilirler.

6.3.6. Aidat borçlarının 6 aydan daha uzun bir süre ödenmemiş olması sonucu üyelik hakları otomatik olarak sona erer, üyeliğin sona erdirilmesi için gerekli işlemler yapılır.

6.3.7. Üyelikten ayrılan yada çıkarılan üye ayrıldığı tarihe kadar olan aidat ve faaliyetlerden doğan borçlarını ödemekle yükümlüdür.

6.4. Üyenin tasfiyeye tabi olması veya iflası durumunda üye kaydının silinmesi Genel Sekreter tarafından yapılır ve Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7. Derneğin organları şunlardır:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Yüksek İstişare Kurulu

d. Denetim Kurulu

e. Disiplin Kurulu

f. Genel Sekreter

Madde 8. GENEL KURUL

Genel Kurul, Dernek üyelerinden oluşan en yüksek yönetim organıdır.

8.1. Genel Kurul Üyeleri, Üye temsilcilerinden oluşur. Üyeler genel kurulda, bir yada iki gerçek şahısla temsil edilebilirler.

8.2. Genel Kurul Üye sayısı, Hazirun Cetvelinde bulunan, Tüzük maddeleri gereğince Genel Kurula katılma hakkı olan (Fahri Üyeler hariç tutularak), üye temsilci sayısı kadardır.

8.3. Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

8.4. Olağan Genel Kurul yılda bir kez Mart ayında toplanır ancak Dernek Yönetim Organlarının seçimi iki yılda bir kez yapılır.

8.5. Toplantı nisabı, Hazirun Cetvelinde bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Karar nisabı, katılan üyelerin yarısından bir fazlasıdır.

8.6. Birinci toplantıda toplantı nisabının sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz. İkinci toplantı karar nisabı katılanların 3/4-üdür.

8.7. Olağanüstü toplantı yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır. Madde 16.8, Madde 19.4 ve Madde 21.4’de belirtilen koşulların oluşması veya üye sayısının yarısından bir fazlasının yazılı istemi halinde Yönetim Kurulu bir ay içerisinde olağanüstü genel kurulu toplamak zorundadır. Aksi takdirde Denetim Kurulu doğrudan doğruya, oybirliği ile karar almak şartı ile, çağrı usullerine uyarak olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirir.

8.8. Olağanüstü genel kurul ilk toplantısında toplantı nisabı üye sayısının 3/4-ü, karar nisabı katılanların 3/4-üdür. İkinci toplantısında toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar nisabı katılanların 3/4-üdür. %51 açılması.

8.9. Seçme ve seçilme hakkı Genel Kurul tarihinden 90 gün öncesine kadar üyelik statüsü başlamış olan üyeler ile sınırlıdır.

8.10. Toplantı öncesinde aidat borcu ve/veya diğer dernek faaliyetlerinden dolayı borcu olanlar (Genel Kurulun yapıldığı aya ve bir önceki aya ait aidat ödemeleri hariç) genel kurula katılamazlar.

8.11. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi (Hazirun Cetveli) Genel Kurul tarihinden 3 iş günü önce belirlenir. Borçlu olan üyelerin bu tarihten sonra yapacakları ödeme Genel Kurula katılım hakkı sağlamaz yada temsilci değişikliği ve benzeri değişiklik yapılmaz. Hazirun cetveli denetleme kurulu başkanı ve TİAD başkanı tarafından imzalanıp, TİAD merkezinde ilan edilir. Hazirun cetveline yapılacak itirazların, genel kurul tarihine bir gün kalana kadar süresi vardır. Hazirun cetveline yapılacak itirazlar, en geç Genel Kuruldan 1 gün önce Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 9. Genel Kurul Çağrı Usulü

Genel kurul toplantısının günü, saati, yapılacağı yer ve gündemi 15 gün öncesinden üyelere iletilir.

9.1. Toplantı günü, saati, yeri ve gündem Genel Kurul tarihinden en az 15 gün öncesinden günlük bir gazetede ilan edilir.

9.2. Birinci toplantıda toplantı nisabının sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, tarihi ve saati üyelere yapılacak yazılı bildirimde ve gazete ilanlarında belirtilir.

9.3. Birinci ve ikinci toplantılar arasındaki süre bir haftadan az, dört haftadan fazla olamaz.

9.4. Genel kurul toplantıları Dernek merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerde yapılır.

Madde 10. Genel Kurul Toplantı Usulü

10.1. Genel kurul toplantılarında toplantı nisabı üyenin toplantı yerine girişte Hazirun Cetvelini imzalaması suretiyle belirlenir.

10.2. Yönetim Kurulu Başkanı yada Başkan yardımcılarından biri hazirun cetvelindeki imza sayısına göre Genel Kurul Toplantı nisabının oluşup oluşmadığı bilgisini verir.

10.3. Hiç bir üye bir başka üyenin yerine Hazirun Cetvelini imzalayamaz, oy kullanamaz.

10.4. Genel Kurul Kararları, Tüzükte aykırı bir madde bulunmaması koşuluyla, açık oylama ile alınır.

Madde 11– Genel Kurul Divan Başkanlığı

11.1. Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir başkan yardımcısı tarafından, tüzüğün 8inci maddesindeki şartların oluştuğu teyit edilerek açılır.

11.2. Aday gösterme ve açık oylama suretiyle üyeler arasından bir başkan ve iki katipten oluşan divan seçimi yapılır. Divan başkanlığı için birden fazla aday olması durumunda, Divan Başkanı seçimi, Genel Kurul’un onayı ile gizli oylama ile de yapılabilir. Gizli oylama durumunda, hazirun cetvelindeki üyelerin adları, tek tek okunarak oy verme işlemi yapılır.

11.3. Seçilen Divan Heyeti, Hazirun Cetvelini teslim alır. Genel Kurul toplantı nisabının Madde 8.5, 8.6 ve 8.8 de belirtilen şartlar çerçevesinde oluşup oluşmadığına dair Genel Kurula bilgi verir. Genel Kurul toplantı nisabı oluşmaması durumunda, ilgili duyurularda belirtilen bir sonraki toplantı tarihine kadar Genel Kurulu erteler. Olağan üstü genel kurul durumunda, ikinci toplantı tarihinde de toplantı nisabı oluşmaması halinde, en geç bir ay içerisinde, yeniden olağanüstü genel kurul ilanına gidilir.

11.4. Genel Kurul divan başkanı tarafından yönetilir.

11.5. Toplantı sonunda tutanak düzenlenir, divan üyeleri tarafından imzalanır ve yeni seçilen yönetim kurulu başkanına veya mevcut Başkana teslim edilir.

11.6. Divan başkanı oy kullanamaz.

Madde 12. Gündeme Yeni Madde Eklenmesi Genel kurulda sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazirun cetvelindeki üyelerin en az onda birinin yazılı istemi (teklifi) üzerine, Genel Kurulun onayı ile, gündeme yeni madde eklenebilir.

Madde 13. Oyların Eşitliği Hali Genel Kurulda yapılan oylamalarda ve Dernek Organlarının seçiminde oy eşitliği oluşması durumunda Divan Başkanının tercihi esas alınır.

Madde 14. Genel Kurul Toplantısında yapılan tüzük değişiklikleri, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ve yapılan görev bölümü, seçimi takip eden 30 gün içerisinde, , Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek üyelerine ve ilgili yasal mercilere bildirilir. Zaman aşımı durumunda Romen yasaları uygulanır.

Madde 15. Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri:

a. Yönetim Kurulu raporunun değerlendirilmesi;

b. Denetim Kurulu raporunun değerlendirilmesi;

c. Yönetim Kurulunun ibrası;

d. Yeni mali yıl bütçesinin değerlendirilmesi ve onaylanması;

e. Yeni yönetim kurulunun seçimi;

f. Yeni denetim kurulunun seçimi;

g. Yeni disiplin kurulunun seçimi;

h. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;

i. Taşınmaz alımı ve mevcut taşınmaz malların satımı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;

j. Derneğin feshedilmesi;

k. Yeni üye giriş ve yıllık aidat tutarlarının belirlenmesi;

l. Yasalara ve Dernek tüzüğüne uygun olarak, Genel Kurulda görüşülmesi gereken diğer konuların karara bağlanması.

Madde 16. YÖNETİM KURULU

Genel kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle seçilen bir başkan, 8 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

16.1. Yönetim Kurulu Seçimi, Genel Kurulda, liste halinde kapalı oyla yapılır. Ancak, tek başkan adayı olması durumunda (Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarının listelerinin tek olması halinde) Genel kurul onayına tabi olmak kaydıyla; Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu listeleri açık oylama ile oylanabilir. Başkan Adayı veya Başkan Adayları kendi Yönetim Kurulu listelerini (Denetleme ve Disiplin Kurulları dahil olacak şekilde) Divan Başkanına sunar. En fazla oy alan Başkan adayı ve listesi seçilmiş sayılır. Aynı üye şirketten iki gerçek şahıs Yönetim Kuruluna üye olamaz.

16.2. Yönetim Kurulu kendi arasından, üç başkan yardımcısı ve bir mali işler sorumlusu seçer.

16.3. İki olağan veya iki olağanüstü dönem yada bir olağan bir olağanüstü olmak üzere iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış bir kişi, üçüncü bir dönem olağan veya olağanüstü yapılacak olan yönetim kurulu başkanlığına aday olamaz. Ancak, iki dönem başkanlık yapan bir kişinin başkanlık süresi, toplam olarak iki yıl veya daha az ise, o kişi yapılacak olan her hangi bir genel kurulda üçüncü kez seçilmek için başkan adayı olabilir. Bir kişi için toplam başkanlık süresi 4 yılı geçemez.

16.4. Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu tarafından Başkan Yardımcılarından biri, Yönetim Kurulu Başkanı seçilir. Yönetim Kurulunun seçtiği Başkan, ilk olağan Genel Kurula kadar başkanlık görevine devam eder. Bu süre takip eden Mart ayına kadardır. Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üye ile tamamlanır.

16.5. Yönetim kurulunun toplantı yeri, şekli ve diğer şartları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

16.6. Yönetim kurulu başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

16.7. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasıyla (en az beş üye ile) toplanır ve katılan üyelerin yarısından bir fazlasıyla karar alır. Eşitlik halinde Yönetim Kurulu Başkanının kararı esas alınır.

16.8. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üye sayılarının toplamının 9’un altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu 60 gün içinde Dernek Yönetim Organlarının seçimi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul düzenlemek zorundadır.

Madde 17. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Genel kurul kararlarını uygulamak;

b. Derneği temsil ve ilzam etmek;

c. Yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak Derneği yönetmek;

d. Taşınmaz mal alımı ve satımı dışında gelir ve gider bütçesini uygulamak;

e. Bir sonraki dönem için gelir ve gider bütçe tasarısını hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak;

f. Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açmak;

g. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlarla, derneklerle ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu yönde protokoller imzalamak;

h. Derneğin tüzüğü ve kanunlar çerçevesinde temsilcilikler/şubeler açmak, Dernek Merkezini taşımak;

i. Üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma kararlarını almak;

j. Derneğin Genel sekreterini tayin etmek, ücret ve diğer çalışma koşullarını belirlemek;

k. Dernek tüzüğüne uygun olmak kaydıyla, Derneğin idari, personel ve mali işleriyle ilgili kararları alarak uygulamak;

l. Vergi danışmanı ve hukuk danışmanı tayin etmek, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek;

m. Üyeler arasından yada dışarıdan seçilmiş özel ihtisas ve çalışma komisyonları oluşturmak;

n. Hizmet sözleşmeleri imzalamak;

o. En fazla 5 sene süre için derneğin taşınmaz mallarını kiralamak;

p. Seçildiği dönem zarfında 10’dan fazla olmamak kaydıyla Fahri üyelik statüleri verir; Fahri Üyelik statüsü, fahri üyeliği veren Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır Fahri Üyelik statüsü her yönetim kurulnun değiştiği tarihte hiç bir özel karar almaya gerek olmadan otomatik olarak düşer;

q. Genel Kurul tutanağının ve eklerinin bir örneğini üyelere iletir ve tüzük değişiklikleriyle ilgili yasal tescil işlemlerini tamamlar;

r. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu toplantılarına katılmayan, görevini ısrarla ihmal eden üyeyi yedek üye ile değiştirebilir.

Madde 18. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu’nun doğal başkanıdır. TİAD Geçmiş Dönem Başkanları, Yüksek İstişare Kurulu’nun doğal üyeleridir.

18.1. Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu’nun belirlediği gündemle 3 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İstişare Kurulunu gerek gördüğünde toplantıya çağırabilir.

18.2. Yüksek İstişare Kurulu Derneğin danışma organı olup idari ya da yürütmeye ilişkin bir karar verme yada yaptırım yetkisi yoktur.

18.3. Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin tamamı yada bir kısmı Derneğin temsili amacıyla Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılabilir.

18.4 Yönetim Kurulu, kendi dönemleri ile sınırlı kalmak koşulu ile, üyeler veya alanında uzman kişiler arasından seçilmiş kişileri toplantıya davet edebilir.

18.5. Yüksek İstişare Kurulu görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 19. DENETLEME KURULU

Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

19.1. Denetleme Kurulu seçimi, liste halinde, kapalı oylama suretiyle yapılır. Tek liste sunulması durumunda Madde16.1 bendi uygulanır. En fazla oy alan liste seçilmiş sayılır. Aynı şirketten iki gerçek şahıs Denetleme Kuruluna üye olamaz.

19.2. Kurul kendi arasından bir başkan seçer. Seçim sonucu, Üyelere duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir.

19.3. Çalışma usul ve yöntemlerini kendisi belirler. Çalışmaları ile ilgili olarak Genel Kurula karşı sorumludur.

19.4. Denetleme Kurulu asil ve yedek üye sayılarının toplamının 3’ün altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu 60 gün içinde Dernek Yönetim Organlarının seçimi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul düzenlemek zorundadır.

Madde 20. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Altışar aylık dönemler halinde gelir ve gider bütçe uygulamasını denetler.

b) Kurul, tutulması zorunlu defterleri ve belgeleri inceler, banka ve kasa hesaplarını kontrol eder. İstenen her türlü belgenin temini yönetim kurulu adına mali işler sorumlusunun ve Genel Sekreterin sorumluluğundadır. Denetleme Kurulu kendi yetkisini kullanarak üyelerden belge talep edemez. Sadece Yönetim Kurulu böyle bir yetkiye sahiptir.

c) Altışar aylık ara dönem raporlarını Yönetim kuruluna sunar ve Kurul yıllık denetim raporunu Genel Kurula sunar.

d) Madde 8.7 hükümlerini uygular.

e) Denetleme Kurulu görev ihmalinden dolayı Genel Kurula sorumludur.

f) Kurul üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, görüş belirtebilir, temennilerde bulunabilir, oylamaya katılamazlar.

g) Dernek çalışmalarının ve yürütmenin Tüzüğe uygunluğunu denetler.

h) Dönem denetleme raporu Genel Kurul tarihinden bir gün önce tamamlanır. Genel Kurul tarihinde tahsilat ya da harcama yapılmaz.

Madde 21 - DİSİPLİN KURULU

Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

21.1. Disiplin Kurulu Seçimi liste halinde kapalı oylama suretiyle yapılır. Tek liste sunulması durumunda Madde16.1 bendi uygulanır. En fazla oy alan liste seçilmiş sayılır. Aynı şirketten iki gerçek şahıs Disiplin Kuruluna üye olamaz.

21.2. Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Seçim sonucu Üyelere duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir.

21.3. Çalışma usul ve yöntemleri tüzükte belirtilmiştir.

21.4. Disiplin Kurulu asil ve yedek üye sayılarının toplamının 3’ün altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu 15 gün içinde, dernek Yönetim kurulu yedek üyelerinden birini disiplin kuruluna atar. Yönetim kurulu yedek üyesinin olmaması halinde, yönetim kurulu 60 gün içerisinde dernek organlarının seçimi amacıyla olağan üstü genel kurul düzenlemek zorundadır.

Madde 22. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

22.1. Disiplin kurulu Yönetim Kurulunun incelenmesini istediği konular ile doğrudan kendisinin inceleme ihtiyacı duyduğu konuları inceler.

22.2. Disiplin Kurulu üyelikten çıkarılma ile ilgili koşulların oluşup oluşmadığını izlemek, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek zorundadır.

22.3. Üyelerin Derneğin onurunu zedeleyecek nitelikteki tutum, davranış ve beyanlarını Yönetim Kurulunun çağrısını beklemeksizin değerlendirmek, Yönetim Kuruluna kınama, ihtar ve üyelikten çıkarma cezaları önermek disiplin kurulunun görev ve sorumluluğundadır.

22.4. Yönetim Kurulu ve her Dernek üyesi Disiplin kurulunun istediği bilgileri vermek zorunluluğundadır.

Madde 23. GENEL SEKRETER

Derneğin tüm işlevsel ve idari işlerinin, Yönetim Kurulu talimat ve yönlendirmeleri çerçevesinde, Tüzüğe uygun olarak, yürütülmesinden sorumludur.

23.1. Genel Sekreter Yönetim Kurulunca, yüksek öğrenim yapmış adaylar arasından, tayin edilir.

23.2. Ücreti, çalışma koşulları ve özlük hakları hizmet sözleşmesinde belirlenir.

23.3.Genel Sekreterin görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 24. DERNEĞİN GELİRLERİ

a) Derneğin gelirlerini, üye ilk giriş aidatı, yıllık üyelik aidatı, diğer faaliyetlerden sağlanan gelirler ve bağışlar oluşturur.

b) Üye İlk Giriş Aidatı: Üyeliğe kabul için her aday 1000 EURO karşılığı (üyeliğe kabul tarihindeki BNR kuru) lei ödemek zorundadır. Ödeme koşulları Yönetim Kurulunca belirlenir.

c) Aylık Üyelik Aidatı: 100 EURO karşılığı (her ayın birinci günündeki BNR kuru) lei'dir.

d) Diğer Faaliyet Gelirleri: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonundan sağlanan gelirlerdir.

e) Bağışlar: Üyelerin veya diğer gerçek yada Tüzel kişilerin gerekli alındı belgeleri karşılığında yaptığı ayni veya nakdi bağışlardır.

Madde 25. DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatlar bu deftere yazılır.

b) Karar defteri yönetim kurulu kararlarının işlendiği defterdir. Bu defterin tüm sayfalarının sıra numarasına göre noterden tasdik edilmesi zorunludur.

c) Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve toplantıya katılan üyelerce her toplantı sonunda imzalanır.

d) Gelen ve Giden Evrak defteri: gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.

e) Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler belgeleri ile birlikte açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

f) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

g) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Madde 26. Gelir ve Giderlerde Usul

26.1. Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır.

26.2. Alındı belgesiyle ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası belgede bulunur.

26.3. Bu belgelerin saklama süresi 5 yıldır.

26.4. Gelir gider defteri elektronik ortamda da tutulabilir

Madde 27 - İşbu tüzük Romence ve Türkçe hazırlanmış olup, ihtilaf vukuunda Romence’si esas alınır.

Not: İş bu tüzük 12 sayfa ve 27 maddeden oluşmaktadır. 14 Mart 2019.

Tüzük Komitesi:

Dursun ALTINIŞIK
Nihat DURAK


Tiad Tüzük PDF İndir


Tiad Tüzük Romence PDF İndir